Irery tokoa ve isika?

Mbola miodina ny tany,ary mbola mibaliaka ihany koa ny masoandro, mitaratra manome hazavana sy hafanana ireo zavaboahary rehetra mialoka eo aminy.Ny lanitra dia mbola tsy mitrahatra manome fahafinaretana ara-jery ho an’ny tsirairay avy izay mbola velona ka afaka mandinika sy mijery ny zavatra rehetra misy eo aminy, eny na dia ireo zavatra takatra amin’ny maso miboridana fotsiny aza. Amanjatony ,anarivony,sa amanalin’taona ve izay no nisian’ny zanak’olombelona teto amin’ny ity tany boribory misy antsika ity? Izaho aloha dia tsy mahalala fa ny fantatro fotsiny dia fotoana efa lasa nivelomako sy ny akehitriny misy tenako ihany no ahafahako manome valiny mahafa-poa sy matotra ary azo lazaina fa marina, satria voamarina an-taratasy misy tombokase ny fotoana nahitako masoandro ka azo hamarinina an-kajy raha ilaina izany.Maro dia maro ireo mpikaroka ara-tsiantifika mandalina sy mikajy ny fotoana,ary miezaka ny hanome valiny mahafapoa ny amin’ny zany.Ary ny zavatra voafintina anefa dia mifanandrify akaiky avokoa izy ireo amin’ny fizahàna na ny fanadihadiana vita ;fa efa anarivon-taona maro dia maro na mety efa ho aman’alina maro ihany koa aza no nisian’ny zanak’olombelona teto an-tany.Tsy hiditra amin’ny resaka finoana sy fivavahana moa isika eto,satria raha izany indray dia mbola ho lava dia lava ny fanontanina manintikitika.Ny hoe:iza moa isika? avy aiza? ary ho aiza? sy ny sisa dia fanontaniana nanaitra ny olombelona hatrany hatrany.Raha mandinika sy manadihady ny zavatra rehetra hita eny an-danitra eny ny tena, na amina maso miboridana fotsina aza dia toa talanjona dia talanjona nohon’ny alehibiazana sy firindrana ary ny famendrehan’ ireo karazan-dravatra hita eny, ka finaritra sady tena babo tokoa nohon’ny hatsaran’izany, ka toa lasa vinany sy miteny irery fotsiny ihany.Maro tsy voantanisa ny saina ny zavatra hita eny ambony eny raha sendra mba mananga-maso ka mijery ambony iny ny tena ;toa lasasaina sy mieritreritra ny ankelezany ny olombelona sy tany misy azy raha oharina amin’ny fidadasikin’ny zavatra hita eny.Ny tany misy antsika irery ihany tokoa ve no misy zava-mananaina amin’izao tontolo rehetra izao? Dia tena irery ve isika? Raha ity planeta kely misy antsika olombelona ity irery ihany no azo lazaina fa misy fiainana velona sy manan-tsaina amin’izao tontolo midadasika rehetra izao ,dia aleo lazaina fa tsy voararaotra izany ilay izao tontolo izao.Mamelà ahy ianao hino fa tsy irery isika,misy fiainana hafa any ho any na dia tsy hitako aza.


Etikety

Midira , na misorata anarana raha te hametraka hevitra.